Nákupní košík
Košík je prázdný
Nákup nad 2000 Kč
Doprava ZDARMA!
 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)
 
Úvodní ustanovení
 1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.
 2. Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky eshopu www.knihydobra.cz
 3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Provozovatelem je Ondřej Krátký,IČO 01641271,se sídlem Paloučky 181/35, 251 01 e-mail: info@knihydobra.cz
  2. Účastníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněnou objednávku z webu,
  3. Účastníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněnou objednávku z webu,
  Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
 4. Provozovatel je provozovatel webu www.knihydobra.cz, jehož součástí je prodej zboží. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
  1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
  2. za účelem/účely uvedenými níže.
  Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.
 5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce
Účel zpracování Osobních údajů
 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  2. k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
  3. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.
  4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem, ani nejsou nabízeny a prodávány. Slouží výhradně Provozovateli.
Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.
 1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním či předáním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem, nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové a komerční účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je Účastník vyřazen z databáze pro odesílání komerčních sdělení Provozovatele a to klepnutím na odkaz, který je vždy součástí zaslaného e-mailu s komerčním a marketingovým sdělením. Pokud si Účastník přeje odstranit registrační údaje natrvalo, je třeba kontaktovat kancelář e-shopu telefonicky nebo e-mailem. Údaje budou odstraněny, s vyjímkou údajů na dokladech viz body níže.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
 6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 6 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.
 7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 13. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti [český-webhosting.cz]. Provozovatel využívá služby VMS.
 14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.
Práva Účastníka související se zpracováváním
 1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze kdykoli na adrese info@knihydobra.cz .
 2. Účastník má dále právo:
  1. Požadovat od Provozovatele informaci, jaké Osobní údaje eviduje
  2. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
  3. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
  4. Na omezení zpracování Osobních údajů
  5. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů
 3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@knihydobra.cz.
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@knihydobra.cz., aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@knihydobra.cz.
 5. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5.2018.